external image BRYAN.jpgShuk ayllupika shuk killasiki wamrami tiyarka.
Payka yankalla purik puñuysiki, hillupashmi karka.

Mana imatapash rurakchu karka. Shamuy yanapawanki nikpipash mana uyak tukushpalla yallikllami karka.

Wawaku, yakuta apamuy nikpipash llukshishpa rikllami karka.

Wawaku papakunata llushti nikpipash mana munakchu karka.
Mikunakuna ña kakpika, piñarishpa, piñarishpami mikunakunataka mañak karka. Mana sumak alli mikuna kakpika taytamamataka kamikllami karka.

Shinallatak kay wamraka nimamanta armanataka mana munakchu karka, yapapacha mapa ukkumi karka, chaymanta payka wañunkakama ashnakmi karka.

Wamrapa aylluka, piñarishpalla kawsakushpami shuktak ayllullaktaman rirka. Wamraka sapallami sakirirka. Mana imatapash charirkachu, yarikaywanmi yallik karka.

Churanakunatapash tukuchirka tukuy ukkupi akchakuna wiñarka...
Shuk wata kipami, wamrapa aylluka tikramurka.

Chay wamra mana tuparirkachu. Chay wasipika añasllatami tarirkakuna. Chay añaska –Tayta, mamaku kishpichiwaychik ña ñukaka añas wiwami tukurkani-, nishka, mana killasiki kana kanchikchu.